D I S C I P L I N S K I    P R A V I L N I K

NACIONALNE ZAVRŠNICE

KATOLIČKE MALONOGOMETNE LIGE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Disciplinski pravilnikom KMNL-a (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuju se uvjeti za igranje i suđenje Katoličke malonogometne lige, rangiranje, nadležnost, kao i drugi odnosi bitni za rad Katoličke malonogometne lige. Također se propisuju prekršaji, postupak i kazne za: igrače, voditelje ekipa, suce (službene osobe) i ekipe.

Članak 2.
Nepoznavanje, Pravilnika i ostalih propisa KMNL-a, ne oslobađa odgovornosti prekršitelja.

Članak 3.
Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na igrače, ekipe, suce, delegate, službene osobe i sve ostale članove KMNL-a.


II. DISCIPLINSKE MJERE (SANKCIJE)

Članak 4.
Za učinjene disciplinske prekršaje svih sudionika malonogometnih utakmica, kao i ostalih članova KMNL-a, izriču se sljedeće disciplinske mjere:
• Opomena ili suspenzija,
• zabrana igranja i vođenja utakmica na određeno vrijeme suspenzije s natjecanja ili
određenog broja utakmica,
• isključenje iz KMNL-a.
Osim navedenih disciplinskih mjera, ekipama se još izriču mjere negativnih bodova, kao i vraćanja u prvi sljedeći niži stupanj natjecanja, a sucima, delegatima i mjeriteljima vremena zabrana obavljanja dužnosti suca, delegata te skidanje sa sudačke, delegatske liste.

Članak 5.

Sve disciplinske mjere ili sankcije iz ovog Disciplinskog pravilnika donosi Odbor voditelja KMNL-a potpuno neovisno.

Članak 6.

Opomena

Disciplinska mjera opomene izriče se za disciplinske prekršaje koji su učinjeni pod takvim olakšavajućim okolnostima, da ih čine osobito lakim.

Suspenzija

Disciplinska mjera suspenzije izriče se za prekršaje za koje se određuje sankcija na određeno vrijeme. Suspenzija traje najduže 30 dana, a može biti produžena za još najviše 30 dana odlukom Odborom voditelja KMNL-e.

Suspenziju službenim osobama izriče Odbor voditelja KMNL-a ili organ koji vodi natjecanje ako su se ogriješili o odredbe ovog Pravilnika.

 

II.a) DISCIPLINSKE MJERE IGRAČIMA

Članak 7.

Disciplinske mjere igračima dijele se na:
• automatske kazne zabrane igranja,
• kazne zabrane igranja određenog broja utakmica,
• kazne zabrane igranja na određeno vrijeme,
• isključenje iz KMNL-a

Automatska kazna zabrane igranja

Automatska kazna zabrane igranja jedne prvenstvene utakmice nastaje poslije svake treće sudačke javne opomene koju igrač dobije na prvenstvenim utakmicama tijekom natjecateljske sezone.

Javna opomena iz jedne ne prenosi se u slijedeću natjecateljsku sezonu. Automatska kazna zabrane igranja utakmice dobivena na prvenstvenim utakmicama ili turnirskim utakmicama. Automatsku kaznu zabrane igranja jedne utakmice igrač nije izdržao ako je njegova momčad utakmicu predala bez borbe, kao i ako je utakmica poništena i određeno njeno ponovno odigravanje. Igrač ekipe koja je dobila utakmicu bez borbe izdržao je automatsku kaznu zabrane igranja jedne utakmice.

Ukoliko odbor KMNL-a u disciplinskom postupku utvrdi da član KMNL-a koji je isključen nije počinio prekršaj zbog kojeg je isključen, ukinuti će suspenziju.

Brigu i svu odgovornost o evidenciji i pridržavanju ovog pravila snose ekipe budući da je svaka ekipa dužna sama voditi evidenciju opomenutih i isključenih igrača. Sve kazne zabrane igranja na određeno vrijeme, odnose se na zabranu igranja, vođenja ekipa, predstavljanja ekipa odnosno obavljanja funkcija unutar ekipe.


Članak 8.

Kazna zabrane igranja određenog broja utakmica

Ova odluka donosi se na osnovu crvenog kartona ili naknadno utvrđenih okolnosti po prijavama

Zabrana igranja se može izreći u visini do 7 utakmica i odnosi se na utakmice u onoj ligi u kojoj je igrač zaslužio kaznu.

Kazna se izriče zbog prekršaja kao što su:

 • grubi start na protivničkog igrača bez težih posljedica,
 • psovanje i vrijeđanje protivničke momčadi, sudaca, delegata, suigrača, gledatelja,
 • nesportsko ponašanje prema službenim osobama i KMNL-a, nepristojne geste i pokreti, sve radnje koje štete ugledu KMNL-a na način da izazivanju igrača, suigrača, gledatelja,
 • sprječavanje prekršajem igrača u izglednoj prilici za postizanje pogotka bez težih posljedica,
 • nastup pod suspenzijom, izrečenom kaznom ili nastup za ekipu za koju nije registriran,
 • prekid igre krivnjom jednog ili više članova ekipe, a igra ne bude nastavljena,
 • ponavljanje lakših disciplinskih prekršaja,
 • izazivanje igrača svoje ili protivničke momčadi guranjem, povlačenjem i slično (za vrijeme i poslije utakmice).

Članak 9.

Kazne zabrane igranja na određeno vrijeme

Disciplinski sudac izreče kaznu zabrane igranja u trajanju do 2 ( dvije ) godine. Kazne zabrane igranja se odnose na sva natjecanja u organizaciji KMNL-a. Mjere se izriču zbog:

 • grubog prekršaja nad protivničkim igračem sa težim posljedicama,
 • težeg nesportskog ponašanja,
 • udaranja, fizičkog nasrtaja ili pokušaja fizičkog napada na protivničkog igrača, suca, delegata, službenu osobu, gledatelja ili bilo kojeg drugog člana KMNL-a u igralištu ili izvan igrališta,
 • naguravanja, odguravanja, psovanja, vrijeđanja ili prijetnje sucu u igralištu ili izvan igrališta,
 • ne sudjelovanja na cjelokupnom programu kojeg je pripremio domaćin Završnice KMNL-e,
 • krivotvorenja isprava,
 • ponavljanja disciplinskih prekršaja,
 • ostalih disciplinskih prekršaja koji nisu regulirani ovim Pravilnikom
 • ukoliko nad/biskupija koja je sudionik završnice nije ostala do kraja na programu

Ukoliko je prekršaj počinjen pljuvanjem na protivničkog igrača, suca, delegata, mjeritelja vremena, službenu osobu, gledatelja ili bilo kojeg drugog člana UMN u igralištu ili izvan igrališta, smatra se da je počinio teže nesportsko ponašanje.

Članovi KMNL-a koji su kažnjeni vremenskom kaznom zabrane igranja, vođenja ili predstavljanja ekipe većom od 3 mjeseca, ne mogu sudjelovati u radu bilo kojega tijela KMNL-a niti obavljati funkcije u KMNL-u za sve vrijeme trajanja kazne.

Pravo žalbe na odluku Disciplinskog suca o kazni zabrane igranja na određeno vrijeme rješava odbor KMNL-a, kao disciplinski organ drugog stupnja i njegova odluka je konačna.

Članak 9a.

U vremenske kazne zabrane igranja, vođenja, predstavljanja ekipa ili obavljanja dužnosti u
KMNL-a koje su manje od 10 mjeseci, ne računa se vrijeme ljetne stanke. Ljetna stanka je
vrijeme između dvije natjecateljske sezone, a računa se od zadnje utakmice bilo kojeg
natjecanja (liga, kup, majstorica, ...) jedne sezone do prve utakmice bilo kojeg natjecanja
sljedeće sezone.
Članak 10.
Kazna isključenja iz KMNL-a
Odluka o isključenju iz KMNL-a izriče se za izrazito teške povrede ovog Pravilnika. Odluku
o isključenju donosi odbor na svojoj prvoj sljedećoj sjednici, a na prijedlog Voditelja lige.
Mjera se izriče zbog:
• teškog fizičkog napada na suca, delegata, službenu osobu, suigrača, protivničkog
igrača, gledatelja ili bilo kojeg drugog člana KMNL-a,
• ostalih teških disciplinskih prekršaja
• ukoliko nad/biskupija koja je sudionik završnice nije ostala do kraja na programu
Odluka o isključenju iz KMNL-a iz ovog članka odnosi se na sve članove KMNL-a bez
obzira u koju su funkciju obavljali i koga predstavljali u trenutku učinjenog
disciplinskog prekršaja opisanog ovim člankom.
Isključeni član briše se iz članstva u KMNL-a i isti ne može sudjelovati u radu
bilo kojega tijela KMNL-a niti obavljati funkcije u KMNL-u.
II.b) DISCIPLINSKE MJERE EKIPAMA
Članak 11.
Zabrana igranja utakmice
Ovu odluku donosi Odbor KMNL-a ili organ koji rukovodi natjecanjem ukoliko ekipa nije
ispunila preduvjete za početak utakmice. Uz kaznu zabrane igranja utakmice, ekipa se
sankcionira temeljem članka 12. ovog Pravilnika (neopravdano nenastupanje).
Zabrana nastupa na Nacionalnoj završnici
· Nad/biskupije koje ne sudjeluju na duhovnim obnovama koje organizira Ured
za mlade određene nadbiskupije gubi pravo sudjelovanja na Nacionalnoj završnici!
· Ekipa koja se na nacionalnoj završnici ne pridržava rasporeda natjecanja i svih
ostalih dogovorenih obaveza gubi pravo nastupa na slijedećoj nacionalnoj završnici
(prvi put kad ostvari pravo nastupa).
· Nad/biskupija koja ne bude sudjelovala na cjelokupnom programu kojeg je pripremio
domaćin završnice KMNL-e, sljedeću godinu nema pravo nastupiti na završnici
· Ukoliko nad/biskupija nije Uredu HBK za mlade prijavila igrače i potrebnu
dokumentaciju o igračima za nadolazeću sezonu.
Članak12.
Negativni bodovi
Ekipa koja jedanput neopravdano ne nastupi na utakmici stalnog natjecanja biti će kažnjena sa
1 (jednim) negativnim bodom.
Ekipa koja dva puta u istoj natjecateljskoj sezoni neopravdano ne nastupi na utakmici stalnog
natjecanja biti ce kažnjena sa 2 (dva) negativna boda.
Ako se utakmica prekine krivnjom jednog ili više igrača jedne momčadi, pa igra ne bude
nastavljena, ekipa čiji su igrači skrivili prekid, biti ce kažnjena sa 3 (tri) negativna boda.
Ako na utakmici nastupi igrač koji nema pravo nastupa, ekipa koja je takvog igrača prijavila
u momčad biti će kažnjena sa 2 (dva) negativna boda. Ekipa koja pri registraciji svjesno daje
netočne podatke, kažnjava se sa 4 (dva) negativna boda.
Svaka župna ekipa koja ne sudjeluje na duhovnim obnovama kažnjava se oduzimanjem
bodova i to po sljedećim kriterijima:
1. Ekipa koja dođe na duhovnu obnovu s osam i više igrača nagrađuje se s tri boda !
2. Ekipi koja dođe na duhovnu obnovu s pet igrača se ne oduzimaju bodovi
3. Ekipa koja dođe na duhovnu obnovu s manje od pet igrača oduzima se jedan bod
Ekipa koja ne dođe na duhovnu obnovu kažnjava se oduzimanjem dva boda
Svećenik se ne ubraja u brojku prijavljeni igrači!
Sve gore spomenute kazne negativnih bodova primjenjuju se u sezoni u kojoj je ekipa
napravila disciplinski prekršaj zbog kojega je kažnjena.
Članak 13.
Prelazak u niži stupanj natjecanja
Ukoliko se ekipa pismeno izjasnila da odustaje od natjecanja, a igrači su podmirili svoje
članske obaveze prema Odboru HBK za mlade, ekipa iduće godine ima pravo nastupa u
prvom sljedećem nižem stupnju natjecanja.
Članak 14.
Isključenje iz KMNL-a
Ekipa koja 3 (tri) puta neopravdano ne nastupi u istoj natjecateljskoj sezoni biti ce kažnjena
isključenjem iz KMNL-a
Odluku o isključenju ekipe iz KMNL- a donosi Odbor.
Ukoliko je ekipa zlouporabila prava i ovlasti (prepuštanje mjesta u ligi drugoj ekipi), a to
zaključi Upravni odbor, ekipe koje su sudjelovale u disciplinskom prekršaju opisanom ovim
stavkom biti će kažnjene isključenjem iz KMNL-a, odlukom Odbora KMNL-a.
II.c) DISCIPLINSKE MJERE VODITELJIMA I PREDSTAVNICIMA EKIPA
Članak 15.
Zabrana vođenja (predstavljanja) ekipa određenog broja utakmica
Mjera zabrane vođenja ili predstavljanja ekipe može se izreći u visini do 5 utakmica u istom
natjecanju gdje je i nastala. Ova mjera se izriče na osnovu udaljavanja s igrališta ili naknadno
utvrđenih okolnosti po prijavama.
Ova mjera se izriče ako je voditelj ili predstavnik ekipe:
• vrijeđao suca, delegata, protivničku ekipu, svog igrača, gledatelja ili bilo kojeg drugog
člana KMNL-a na igralištu ili izvan igrališta,
• nesportski ponašao prema sucu za vrijeme igre, poslije igre na igralištu ili izvan njega
na način da ga psuje ili da mu prijeti,
• nesportskim ponašanjem ometao normalno odvijanje utakmice,
• neopravdano ulazio u igralište,
• na službenoj utakmici vodio ili predstavljao ekipu za koju nije registriran,
• uništio ili nije želio potpisati zapisnik o utakmici,
• tražio da ekipa napusti teren, a kasnije nije utvrđen opravdan razlog,
• obmanuo delegata kod prijavljivanja igrača,
• udaljen sa klupe od strane suca.
Članak 16.
Zabrana vođenja (predstavljanja) ekipa na određeno vrijeme
Mjera zabrane vođenja ili predstavljanja ekipe može se izreći u trajanju do 2 (dvije) godine.
Ova mjera se izriče na osnovu udaljavanja s igrališta ili naknadno utvrđenih okolnosti po
prijavama. Kazna zabrane vođenja ili predstavljanja ekipe odnosi se na sva natjecanja u
organizaciji KMNL-a.
Ova mjera se izriče zbog:
• udaranja, fizičkog nasrtaja ili pokušaja nasrtanja na protivničkog igrača, suca, delegata,
suigrača, službenu osobu,
• gledatelja ili bilo kojeg drugog člana KMNL-a u igralištu ili izvan njega,
• naguravanje, odguravanje, psovanje, vrijeđanje ili ozbiljna prijetnja sucu u igralištu ili
izvan igrališta,
• težeg nesportskog ponašanja,
• krivotvorenja isprava,
• ponavljanja prekršaja za koje se izriče manja kazna,
• ostalih disciplinskih prekršaja koji nisu regulirani ovim Pravilnikom.
Ukoliko je prekršaj počinjen pljuvanjem na na protivničkog igrača, suca, delegata, službenu
osobu, gledatelja ili bilo kojeg drugog člana KMNL-a u igralištu ili izvan igrališta, smatra se
da je počinio teže nesportsko ponašanje.
II.e) DISCIPLINSKE MJERE SLUŽBENIM OSOBAMA
Članak 17.
Ocjenjivanjem kvalitete suđenja, radom delegata i rukovodi Odbor KMNL-a.
Upravni odbor KMNL-a i predstavlja drugostupanjsko tijelo.
Kazne službenim osobama regulirane su Disciplinskim pravilnikom za službene osobe koji
donosi i Odbor KMNL-a.
III. DISCIPLINSKA TIJELA
Članak 18.
Disciplinski odbor
Disciplinski odbor imenuje i razrješava Odbor voditelja KMNL-a.
Tijela Disciplinskog suca može sačinjavati najviše tri osobe.
Disciplinski odbor dužan je u utvrđenom roku donositi odluke držeći se pravila i
rokova propisanih u Pravilniku.
Disciplinski odbor donosi sljedeće odluke o:
• kazni zabrane određenog broja utakmica za igranje, vođenje ili predstavljanje ekipa,
• vremenskoj kazni zabrane igranja, vođenja ili predstavljanja ekipa,
• negativnim bodovima ekipama.
Ukoliko Disciplinski odbor svjesno krši propise određene ovim Pravilnikom, Odbor voditelja
KMNL-a može te odluke poništiti.
Disciplinski odbor predlaže najbolje sudionike koje bi se trebalo nagraditi na Nacionalnoj
završnici.
Disciplinski odbor odluku predlaže Odboru voditelja KMNL-a i Uredu HBK za mlade koji
zajedno dogovaraju o konačnoj odluci.
Konačne odluke usklađuju se isključivo prema Disciplinskom pravilniku i Pravilniku o
natjecanju na završnici KMNL-e u Hrvata.
Članak 19.
Odbor KMNL-a
Odbor KMNL-a je dužan u utvrđenom roku donositi odluke držeći se Disciplinskog
pravilnika. Odbor KMNL-a kao tijelo drugog stupnja KMNL-a donosi odluke:
• o isključenju člana ili ekipe iz KMNL-a na prijedlog Disciplinskog suca,
• o žalbama na rješenja Disciplinskog suca u prvostupanjskom postupku protiv igrača,
voditelja, predstavnika ekipa i malonogometnih ekipa. Žalbe se odnose na: negativne bodove
ekipama, kazne zabrane igranja određenog broja utakmica, te kazne zabrane igranja na
određeno vrijeme.
• Odbor KMNL-a donosi odluke o izvanrednom ublažavanju kazne
Članak 20.
Odluke Odbora KMNL-a
Svaka odluka tijela koje je donijelo disciplinsku mjeru mora biti objavljena u biltenu
natjecanja.
Ukoliko odluka nije objavljena, disciplinska mjera nije na snazi, već počinje teći danom
njene objave.
Objava na web stranici također se podrazumijeva kao službena objava.
Kazna teče od dana donošenja odluke. Ako je kažnjeni igrač bio suspendiran, kazna teče od
dana kada je nastupila suspenzija.
Ured HBK za mlade je dužan je obavijestiti voditelja ili predstavnika ekipe čiji je član
suspendiran ili kažnjen, a nastupa sa dvojnom registracijom, a disciplinski prekršaj je učinio
nastupajući za drugu ekipu.
Ukoliko Ured nije predočio odluku voditelju ili ekipi, takva ekipa ne snosi nikakve kaznene
mjere već samo kažnjeni član.
Ured HBK za mlade je dužan pratiti po službenoj dužnosti izvršenje kazne.
Disciplinsko tijelo može na svojoj sjednici upisati disciplinsku mjeru koja je bila izrečena na
utakmici, a nije uvedena u zapisnik sa utakmice. Po naknadnom upisivanju disciplinske mjere
ured KMNL-a dužan je obavijestiti voditelje ili predstavnike ekipa koje su odigrale utakmicu
na kojoj nije bila upisana u zapisnik izrečena disciplinska mjera.
Članak 21.
Odbor HBK za mlade može odluku o disciplinskom prekršaju potvrditi, preinačiti ili ukinuti.
Članak 22.
Rokovi
Sva disciplinska tijela koja donose odluke o disciplinskim mjerama, u svojoj domeni, dužni su
iste donijeti u skladu sa primjenom i visinom izrečene disciplinske mjere.
IV. DISCIPLINSKI POSTUPAK
Članak 23.
Prijava o prekršaju
Prijave mogu podnositi suci, delegati, ekipe, Disciplinski sudac, Odbor KMNL-a i svi ostali
članovi KMNL-a.
Prijave za djelo učinjeno na utakmici predaje se u Ured najkasnije 48 sati nakon završetka
utakmice (isključeni dani kada Ured HBK za mlade ne radi) ili delegatu utakmice.
Ured je dužan odmah po zaprimanju prijave telefonskim putem obavijestiti prijavljeni subjekt
o prijavi, a ako se radi o prijavi protiv člana ekipe, potrebno je obavijestiti i predstavnika ili
voditelja ekipe o prijavi (isključeni dani kad ured KMNL-a ne radi).
Prijava se podnosi pisanim putem. (dovoljno je ispunit samo zapisnik o utakmici koji je
dostupan kod delegate na zapisničkom stolu.)
Članak 24.
Odlučivanje o prijavi
Na osnovu zaprimljene prijave, disciplinsko tijelo može:
- prijavu odbaciti (ako nema elemenata disciplinskog prekršaja, ako je izjavljena od
neovlaštene osobe i dr.),
– pokrenuti disciplinski postupak.
Članak 25.
Očitovanje (ispitivanje) okrivljenika
Disciplinsko tijelo može zatražiti pismeno očitovanje okrivljenika, a može ga i pozvati i na
saslušanje o prijavi koja mu se stavlja na teret.
Prijavljeni subjekt, dužan je dostaviti svoju izjavu u ured KMNL-a najkasnije 72 sata nakon
završetka utakmice (isključeni dani kada ured KMNL-a ne radi). Ukoliko isti ne dostavi svoju
izjavu smatrati će se da je saslušan.
Disciplinsko tijelo je dužno izjavu uzeti u razmatranje prilikom odlučivanja.
Članak 26
Očitovanje (ispitivanje) svjedoka
Disciplinsko tijelo može tražiti pismeno očitovanja svjedoka, a može ga pozvati i na
saslušanje o disciplinskom prekršaju.
Članak 27.
Prikupljanje ostalih dokaza
Disciplinsko tijelo donosi odluke, izriče kazne na osnovu provedenih dokaza i pribavljenih
mišljenja i podataka od službenih osoba i tijela KMNL-a, tijela Ministarstva unutarnjih
poslova i drugih državnih tijela kao i neposrednog zapažanja.
Disciplinsko tijelo prilikom provedbe postupka može kao dokaze koristiti liječničke nalaze,
druge pisane dokumente, video zapise, fotografije i dr.
Članak 28.
Rješenje o disciplinskom prekršaju
Svako rješenje o disciplinskom prekršaju mora biti objavljeno službenim priopćenjem uz
naznaku od kada kazna počinje teći.
U odluci disciplinskog tijela mora biti navedeno: opis prekršaja, vrsta prekršaja, kazna,
obrazloženje i pouka o pravnom lijeku.
V. ŽALBENI POSTUPAK
Članak 29.
Rok za žalbe je 8 dana od dana uručenja rješenja. Žalbe se prilažu samo drugostupanjskom
tijelu.
Izrečene žalbe na odluke Disciplinskog suca rješava Odbor KMNL-a čija je odluka konačna.
Nepravodobne, nedopuštene i žalbe izjavljene od neovlaštenih osoba, odbacit ce se rješenjem.
Neovjerena od strane župnika i neuredna žalba vraća se žalitelju na dopunu, ispravak
i pri tome im se ostavlja kratki rok za intervencije.
Ako u tom roku nedostaci ne budu otklonjeni, žalbeni podnesak odbacuje se rješenjem.
Žalba se predaje u Ured HBK za mlade.
Žalbu na odluku mogu podnijeti kažnjeni, podnositelji prijave ili izvještaja kao i ekipa čiji je
član kažnjen.
Žalba na odluku o kazni ne zadržava provođenje zabrane igranja, vođenja ili predstavljanja
ekipe odnosno obavljanja dužnosti u KMNL-u
Članak 30.
Ponavljanje postupka
Postupak se može ponoviti ako se dokaže da je pravomoćna odluka utemeljena na lažnim
dokumentima ili ako postoje nove činjenice, novi dokazi koji mogu utjecati na odluku, a koje
tijelo koje donosi odluku prije nije znalo. Prijedlog za ponavljanje postupka mogu podnijeti
svi članovi KMNL, uz prethodno uplaćenu taksu, kao i disciplinsko tijelo koje je odluku
donijelo. Prijedlog za ponavljanja postupka daje se Upravnom odboru preko KMNL.
Članak 31.
Izvanredno ublažavanje disciplinske mjere
Izvanredno ublažavanje kazne može donijeti samo Odbor HBK za mlade. Ublažavanje kazne
se razmatra po zahtjevu za izvanredno ublažavanje kazne koji je predan u uredu KMNL-a .
Zamolba za izvanredno ublažavanje kazne može se uputiti samo jednom u tijeku
natjecateljske godine, u razmaku minimalno 6 (šest) mjeseci.
Zamolba za izvanredno ublažavanje kazne može se predati nakon odsluženja minimalno 50%
kazne.
Odbor HBK za mlade može ublažiti kaznu za najviše 30% izrečene kazne.
Osoba kažnjena isključenjem iz KMNL-a, može podnijeti zahtjev za izvanredno ublažavanje
kazne, najranije protekom roka od dvije godine od učinjenog prekršaja, a o zahtjevu isključivo
odlučuje Odbor KMNL-a.
Članak 32.
Kriterij o odlučivanju nagrađenih ekipa i igrača na Nacionalnoj završnici
– broj odigranih utakmica
– disciplinske mjere
– fair-play goste na utakmicama i općenito na natjecanju (ova zapažanja donose delegati
na utakmicama i povjerenici Ureda HBK za mlade svih nad/biskupija koje nastupaju na
Nacionalnoj završnici, kao i članovi Odbora voditelja KMNL-e)
– omjer pobjeda i poraza
– omjer postignutih i primljenih golova
– vještina igranja i ponašanje na terenu i izvan njega
Provjera ekipa na Nacionalnoj završnici
Provjeru ekipa na Nacionalnoj završnici obavlja Disciplinski odbor u suradnji s Tajnicom
Ureda HBK za mlade i to na osnovi sljedećih kriterija:
– popisom igrača koje nad/biskupije šalju najkasnije do 15. ožujka uoči završnice koja
se odigrava prvi vikend mjeseca lipnja
– dokumentacijom ekipe koje sudjeluju na Nacionalnoj završnici predaju prilikom
prijave na istoj.
– Dokumentacija mora sadržavati kopije osobnih iskaznica nad/biskupijskih liga u
kojima se natječu).