Najave događanja

Nema događanja

kmnl momcadi
glazbeni sastavi

pp

pp4

pp2O Uredu

13443 puta

Mons. Marin Bar­išić, osno­vao je 2002. godine Ured za pas­toral mladih Splitsko-​makarske nad­biskupije, kako bi brinuo o tra­jnom vjer­skom odgoju novih gen­eracija sred­njoško­laca, stu­de­nata i mladih naše nadbiskupije.

Ured svoju zadaću ost­varuje sli­jedećim aktivnostima:

Trib­ine:
Sus­reti mladih sa Hrvatskim nadzeml­jem (Nad­biskup­sko Sje­menište) — jed­nom mje­sečno
Ćakula s duhovnikom (Stu­dentski dom „Dr. Franjo Tuđ­man“) — jed­nom mjesečno

Duhovne obnove:
Duhovna obnova za poče­tak ak. god. (listopad, u SD „Kam­pus“),
Duhovna obnova za župne ani­ma­tore i voditelje
Adventska duhovna obnova (SD „Dr. Franjo Tuđ­man“)
Koriz­mena duhovna obnova (SD „Dr. Franjo Tuđ­man“)
Mje­sečne duhove obnove za mlade

Svete mise i klan­janje:
Svake ned­jelje u 20 sati u stu­dentskoj kapelici ”bl. Ivana Meza” na Kam­pusu je sv. misa
Svakog četvretka od 18.30h do 22h klan­janje u kapelici
Mise zor­nice u došašću u kapelici

Hodočašća/​Izleti:
Hodočašće Gospi od prizid­nica – Čiovo
Hodočašće mladih od prasvetišta Gospe od Otoka (Solin) do svetišta Gospe Sin­jske (Sinj),
Hodočašće stu­de­nata Zagreba i Splita u Mar­iju Bistricu
Izlet u Beč za advent
Hodočašće/​Izlet u Rim za kotizmu
Izlet u Blajburg

Koncerti/​festivali:
Adventski kon­cert (Split)
Koriz­meni kon­cert u orga­ni­zaciji HKR i Dana Kršćanske kul­ture
Sudamja fest (Split)
Maranatha (Opuzen)
Papa fest (Solin)

Sportske aktivnosti:
Katolička mal­ono­gometna liga „Ivan Pavao II.“
Sudamja kup

Više u ovoj kategoriji: Pov­jerenik za mlade »